Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe - „Modernizacja i remont budynku chlorowni wraz z instalacją do dezynfekcji wody podchlorynem sodu”

Utworzono dnia 29.10.2018
Czcionka:

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.:

 

„Modernizacja i remont budynku chlorowni

wraz z instalacją do dezynfekcji wody podchlorynem sodu”

 

Dokumentacja projektowa obejmuje opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla budynku chlorowni zlokalizowanego na ujęciu wody dla miasta Sandomierza w miejscowości Romanówka na działce o nr ewid. 122/2 w gminie Dwikozy.

 

 1. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:
 1. dostosowanie budynku do obecnych przepisów dotyczących warunków magazynowania i stosowania podchlorynu sodu
 2. konieczne prace demontażowe i rozbiórkowe
 3. prace budowlane zewnętrzne m.in.:
 • izolacja przeciwwilgociowa fundamentów i ocieplenie budynku, warstwa styropianu gr. 5 cm oraz położenie tynku akrylowego w kolorze ustalonym z Zamawiającym
 • wymiana obróbek blacharskich
 • montaż odpowiedniej ilości wywietrzników dachowych i wentylacji mechanicznej zapewniającej co najmniej 5 wymian powietrza na godzinę
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Drzwi zewnętrzne stalowe, zabezpieczone powłokami ochronnymi odpornymi na chlor. Powinny spełniać normę EN 14351- 1-2006 cz.3 Okna i drzwi z własnościami dot. Odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Okna z aluminium lub PVC wyposażone w metalowe rolety zewnętrzne

 • wymiana opaski betonowej budynku
 • montaż daszków nad drzwiami wejściowymi do chlorowni
 • montaż orynnowania budynku oraz instalacji odgromowej
 • montaż zewnętrznych drabin stalowych cynkowanych jako techniczne dojście na dach
 • wykonanie podjazdu i placu przed budynkiem oraz komunikacji wewnętrznej na działce pomiędzy urządzeniami z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa
 1. prace budowlane wewnętrzne m.in.:
 • zabezpieczenie przeciwwilgociowe istniejącej posadzki oraz wylanie fundamentów pod projektowane urządzenia
 • pokrycie posadzek i fundamentów pod urządzenia płytkami terakotowymi antypoślizgowymi, odpornymi na działanie substancji chemicznych
 • wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych (wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej)
 • malowanie sufitów i ścian
 • przebudowa wewnętrzna budynku w celu przystosowania pomieszczeń na pomieszczenie do dozowania i magazynowania podchlorynu, łazienkę oraz korytarz z wnęką na środki ochrony osobistej
 • montaż systemu automatycznego dozowania podchlorynu
 1. montaż i instalacja  układu sterowania, automatyki, wizualizacji oraz aparatury kontrolno pomiarowej systemu dezynfekcji wody w powiązaniu z już istniejącym układem sterowania i monitorowania
 2. rozruch instalacji do dezynfekcji wody podchlorynem sodu wraz z układem wizualizacji jej pracy oraz szkolenie personelu Użytkownika.

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. uzyskanie map do celów projektowych
 2. uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
 3. uzyskanie wymaganych przepisami opinii, uzgodnień oraz decyzji koniecznych do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowę /zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przez Zamawiającego
 4. opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego
 5. opracowanie przedmiaru dla każdej z branż
 6. opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla każdej z branż
 7. opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
 8. opracowanie zestawienia wszystkich niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji zadania.
 1. Wymagana ilość egzemplarzy:
 1. Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.
 2. Przedmiar robót – 2 egz.
 3. Kosztorys inwestorski – 1 egz.
 4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz.
 5. Wersja elektroniczna dokumentacji – 1 kpl.

 

 1. Projektant zobowiązany jest do konsultowania założeń projektowych z Zamawiającym.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Kryterium oceny ofert – 100% cena brutto.
 4. Termin realizacji zamówienia:  do dnia 30.03.2019r.
 5. Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 6. Przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem prac w terenie (oględziny obiektu objętego w/w zadaniem).
 7. Ofertę sporządzoną na załączonym druku (załącznik nr 1) należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14.11.2018r. do godz. 1000 w sekretariacie Zamawiającego, ul. Przemysłowa 12, 27–600 Sandomierz.
 8. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego, posiadać nazwę i adres Wykonawcy, tytuł: „Oferta na wykonanie dokumentacji –Modernizacja i remont budynku chlorowni” oraz posiadać zapis: „Nie otwierać przed dniem 14.11.2018r. godz. 1030 ”.
 9. Oferty złożone w nieprawidłowo oznakowanych kopertach nie będą brały udziału w postępowaniu.
 10. Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 14.11.2018r. godz. 1030 w miejscu jw.
 11. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@pgkim.sandomierz.pl
 12. Kontakt w sprawach organizacyjnych: Zespół ds. inwestycji i remontów ZWiK - tel. 15/832-23-26 wew. 141
 13. Osoby do kontaktu w sprawach technicznych: Piotr Chojnacki - mistrz sieci wodociągowej tel. 600-221-737
 14. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zapytania ofertowego np. zmiany, odpowiedzi na pytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.pgkim.sanomiderz.pl, którą należy systematycznie śledzić.

Spółka skontaktuje się z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, jednakże zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi podstawy do dochodzenia zawarcia umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe WI/3170/2018

Utworzono dnia 29.10.2018, 14:56

Załącznik nr 1 - Wzór oferty - projekt chlorownia

Utworzono dnia 29.10.2018, 14:57

Imieniny

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Stan wodomierza

Faktura elektroniczna

Wirtualny Cmentarz

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 337

W poprzednim tygodniu: 307

W tym miesiącu: 1145

W poprzednim miesiącu: 1445

Wszystkich: 65677