Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. Zarządu PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 34/2020
z dnia 31 grudnia 2020 r.
Zarządu PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej

 

Działając na podstawie §6 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Organizacyjnego PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. stanowiącego załącznik do Uchwały nr 6 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. i art. 53 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postanawia się co następuje:

 

§1

Z dniem 01 stycznia 2021 r. powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

  1. Dariusz Kozieja - przewodniczący
  2. Tadeusz Ślusarz - sekretarz
  3. Krzysztof Kondek - członek
  4. Michał Samołyk - członek
  5. Kierownik Zakładu lub Komórki Organizacyjnej, którego dotyczy przetarg - członek.

 

§2

Komisja będzie działać w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiacy załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§3

Zobowiązuje się Kierowników Zakładów i Komórek Organizacyjnych do składania do Prezesa Zarządu pisemnych wniosków o przeprowadzenie przetargu na usługi, dostawy lub roboty budowlane. We wniosku należy podać w szczególności: szacunkową wartość zamówienia, termin realizacji oraz uzyskać akceptację głównego księgowego.

 

§4

Nadzór prawny nad pracami Komisji Przetargowej powierza się radcy prawnemu.

 

§5

Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wewnętrznym nr 1/2004 Prezesa Zarządu PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. z dnia 02.04.2004 r. ze zmianami przestaje działać z dniem zakończenia ostatniego postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.


Zaktualizowano: 2021-04-30

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki