Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Organy przedsiębiorstwa

- ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

 • Burmistrz Miasta Sandomierza

- RADA NADZORCZA:

 • Przewodniczący: Piotr Kossak
 • Zastępca Przewodniczącego: Józef Adamczak
 • Sekretarz: Anna Szumerowska - Sękul
 • Członek: Aleksandra Narewska-Bidas
 • Członek: Sławomir Kołodziej

- ZARZĄD:

 • Prezes: Piotr Sołtyk

KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, podejmowanie uchwał o wyłączeniu zysku od podziału, podziale zysku lub sposobie pokrycia strat.
 • Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa użytkowania.
 • Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub utworzeniu innej spółki, ustalanie wysokości i terminów dopłat.
 • Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
 • Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów, wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania, wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, tworzenie funduszy celowych.
 • Zmiana umowy Spółki, uchwalanie wieloletnich planów inwestycyjnych, ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu przy uwzględnieniu postanowień ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn.zm.), inne sprawy wniesione do porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

 • Ocena sprawozdania Zarządu i działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, nadzorowanie wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników, dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki.
 • Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieranie umów z członkami Zarządu, w tym umów o pracę, uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki, opiniowanie projektów zmian umowy Spółki wnoszonych przez Zarząd, opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki, uchwalanie rocznych planów działalności Spółki.
 • Wyrażanie zgody na ustanowienie prokury, rozpatrywanie innych spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej przez Zarząd.

KOMPETENCJE ZARZĄDU

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone kodeksem spółek handlowych lub umów Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

Zarząd może powoływać pełnomocników. Pełnomocnictwo do określonych czynności prawnych powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki