Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Regulamin PSZOK

  

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SANDOMIERZU

 1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sandomierzu (PSZOK).
 2. PSZOK w Sandomierzu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 17:00. Informacja o godzinach otwarcia jest ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Punktu.
 3. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne, w tym m.in.:
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady z wyłączeniem odpadów przekazywanych przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarowali kompostowanie tych odpadów w kompostowniku przydomowym,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.),
 • opakowania po rozpuszczalnikach, farbach i lakierach,
 • tekstylia i odzież,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe ale nie więcej niż 500 kg odpadów w roku kalendarzowym,
 • do 4 sztuk zużytych opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony z wyłączeniem ciągników rolniczych w roku kalendarzowym,
 • do 500 kg w roku kalendarzowym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z remontów prowadzonych w nieruchomości, jeżeli zakres prowadzonych prac nie obliguje wykonawcy do poinformowania lub uzyskania zezwolenia organu administracji samorządowej,
 • popiół ze spalania w piecach węglowych.
 1. Odpady posegregowane oraz właściwie zabezpieczone dostarczane do Punktu są własnym transportem.
 2. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.
 3. Pracownicy obsługujący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają prawo odmówić przyjęcia innych odpadów niż wymienione w pkt. 3.
 4. Warunkiem przyjęcia odpadów komunalnych do PSZOK jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej położonej w Sandomierzu lub potwierdzenie zamieszkiwania w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Sandomierz.
 5. Prowadzący PSZOK, od osób wymienionych w pkt. 7 może żądać dokumentu potwierdzającego udział w systemie gospodarowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Sandomierzu. Może nim być kopia deklaracji, dowód uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, potwierdzenie zamieszkiwania w budynku wielorodzinnym w Sandomierzu itp.
 6. Odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości, przyjmowane są nieodpłatnie.
 7. Na terenie PSZOK odpady wymienione w pkt. 3 gromadzone są selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach (beczkach, kontenerach), paletach, itp. przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów oraz w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
 8. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 9. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sandomierzu sprawuje Burmistrz Miasta Sandomierza.

Zaktualizowano dnia 21 kwietnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Jak segregować odpady

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki