Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Regulamin PSZOK

  

REGULAMIN GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SANDOMIERZU

 1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sandomierzu (GPSZOK).
 2. GPSZOK w Sandomierzu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 17:00 oraz w soboty od 09:00 do 17:00.
 3. W GPSZOK przyjmowane są m.in.:
 • makulatura (papier i tektura),
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło opakowaniowe,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.),
 • akumulatory ołowiowe i niklowo-kadmowe,
 • baterie alkaliczne i pozostałe,
 • przeterminowane lekarstwa, termometry,
 • opakowania po rozpuszczalnikach,
 • opakowania po farbach i lakierach,
 • chemikalia,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym zawierające freony,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • metale i złom,
 • odzież i tekstylia,
 • popiół ze spalania w piecach węglowych,
 • gruz i materiały rozbiórkowe pochodzących z remontów prowadzonych w nieruchomości, jeżeli zakres prowadzonych prac nie obliguje wykonawcy do poinformowania lub uzyskania zezwolenia organu administracji samorządowej.
 1. Odpady dostarczone do Punktu powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.
 2. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w GPSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.
 3. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie miasta Sandomierz.
 4. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i niezamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności na terenie miasta Sandomierz.
 5. Odpady dostarczane przez osoby nie wymienione w pkt. 6 i 7 przyjmowane są odpłatnie według cennika stosowanego przez przedsiębiorstwo prowadzące GPSZOK.
 6. Prowadzący GPSZOK od osób wymienionych w pkt. 6 i 7 może żądać dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Urzędu Miasta Sandomierza opłaty za gospodarowanie odpadami.
 7. Na terenie GPSZOK odpady wymienione w punkcie 3 gromadzone są selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach (beczkach, kontenerach), paletach, itp. przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów oraz w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
 8. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 9. Nadzór nad Gminnym Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sandomierzu prowadzi Burmistrz Miasta Sandomierza.

ZAŁĄCZNIKI:

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Jak segregować odpady

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki