Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Regulamin PSZOK

  

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SANDOMIERZU

 1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sandomierzu (PSZOK).
 2. PSZOK w Sandomierzu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00. Informacja o godzinach otwarcia jest ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Punktu tel. 536 876 137 .
 3. 1) W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ilościach nieograniczonych następujące odpady komunalne dostarczone przez właścicieli nieruchomości uczestniczących w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zorganizowanym przez Gminę Sandomierz:
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady z wyłączeniem odpadów przekazywanych przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarowali kompostowanie tych odpadów w kompostowniku przydomowym,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.),
 • opakowania po rozpuszczalnikach, farbach i lakierach,
 • tekstylia i odzież,
 • popiół ze spalania w piecach węglowych.

2) W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ilościach ograniczonych następujące odpady komunalne dostarczone przez właścicieli nieruchomości uczestniczących w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zorganizowanym przez Gminę Sandomierz:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - do 500 kg odpadów w roku kalendarzowym,
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony z wyłączeniem ciągników rolniczych -  do 4 sztuk w roku kalendarzowym,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów prowadzonych w nieruchomości, jeżeli zakres prowadzonych prac nie obliguje wykonawcy do poinformowania lub uzyskania zezwolenia organu administracji samorządowej - do 500 kg w roku kalendarzowym.

Wskazane odpady dostarczone w ilościach przekraczających ustalone limity będą przyjmowane odpłatnie, zgodnie z cennikiem przyjęcia odpadów.

3) W PSZOK przyjmowane są odpłatnie w ilościach nieograniczonych wszystkie frakcje odpadów wymienione w ppkt 1 i 2 dostarczone przez właścicieli nieruchomości nieuczestniczących w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zorganizowanym przez Gminę Sandomierz.

 1. Odpady posegregowane oraz właściwie zabezpieczone dostarczane do Punktu są własnym transportem.
 2. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.
 3. Pracownicy obsługujący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają prawo odmówić przyjęcia innych odpadów niż wymienione w pkt. 3.
 4. Warunkiem nieodpłatnego przyjęcia odpadów komunalnych do PSZOK jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub potwierdzenie zamieszkiwania w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Sandomierz.
 5. Prowadzący PSZOK, od osób wymienionych w pkt. 7 może żądać dokumentu potwierdzającego udział w systemie gospodarowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Sandomierzu. Może nim być kopia deklaracji, dowód uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, potwierdzenie zamieszkiwania w budynku wielorodzinnym w Sandomierzu itp.
 6. Na terenie PSZOK odpady wymienione w pkt. 3 gromadzone są selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach , kontenerach, paletach, itp. przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów oraz w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
 7. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 8. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sandomierzu sprawuje Burmistrz Miasta Sandomierza.

Zaktualizowano dnia 29 marca 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki