Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

  1. Komisja powołana zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 1/2004 rozpocznie działalność z dniem jej powołania.
  2. Komisję obowiązują przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. nr 19 póz. 177, akty wykonawcze wydane na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
  3. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.
  4. Do zadań kierującego Komisją należy w szczególności:

- po publicznym otwarciu ofert - przed rozpoczęciem prac, odebranie oświadczeń Członków Komisji na druku ZP - 11,

- wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie,

- podział między Członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,

- nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- informowanie Prezesa o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  1. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych - na wniosek Przewodniczącego Komisji, Prezes może zasięgnąć opinii biegłych (rzeczoznawców).
  2. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi Sekretarz Komisji. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych sporządza on protokół z postępowania na druku ZP - l i stosowne załączniki ZP do tego protokołu. Po zatwierdzeniu protokołu postępowania o zamówienia publiczne przygotuje ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
  3. Do zadań Komisji należy między innymi:

- udzielenie wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- prowadzenie negocjacji albo rokowań z oferentami w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji, czy rokowań,

- dokonanie otwarcia ofert,

- ocena spełnienia warunków stawianych oferentom oraz wnioskowanie do Prezesa o wykluczenie oferentów w przypadkach określonych ustawą,

- wnioskowanie do Prezesa o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,

- ocena ofert nie podlegających odrzuceniu,

- przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej, bądź wystąpienie o unieważnienie postępowania,

- przyjmowanie i analizowanie wnoszonych protestów oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na protest.

  1. Komisja kończy prace w dniu podpisania umowy.

Podpisał: Prezes Zarządu mgr inż. Tadeusz Przyłucki

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Jak segregować odpady

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki