Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 1. Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Zarządu PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. Nr 34/2020 rozpocznie działalność z dniem jej powołania.
 2. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze wydane na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Komisja jest zespołem pomocnicznym Prezesa Zarządu, powołana do oceny ofert oraz do dokonywania innych powierzonych prezz Prezesa Zarządu czynności w postępowaniu lub związanych z przygotowaniem postępowania.
 4. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  1. przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej,
  2. opracowanie treści SWZ z załącznikami,
  3. udzielanie wyjaśnień treści SWZ,
  4. prowadzenie negocjacji z wykonawcami zgodnie z przepisami ustawy Pzp,
  5. dokonanie otwarcia ofert,
  6. ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
  7. wnioskowanie do Prezesa Zarządu o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych w ustawie Pzp,
  8. wnioskowanie do Prezesa Zarządu o wykluczenie wykonawcy z postępowania w przypadkach przewidzianych w ustawie Pzp,
  9. ocena ofert niepodlegających odrzuceniu,
  10. przedstawienie Prezesowi Zarządu wyników oceny ofert oraz propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.
 5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:
  1. odbieranie oświadczeń z art. 56 ustawy Pzp,
  2. organizowanie pracy Komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzień oraz ich prowadzenie,
  3. podział obowiązków pomiędzy członków Komisji,
  4. wnioskowanie do Prezesa Zarządu o powołanie lub odwołanie członka Komisji,
  5. informowanie Prezesa Zarządu o przebiegu prac Komisji, w tym o istotnych problemach związanych z prowadzonym postępowaniem,
  6. w szczególnych przypadkach wnioskowanie do Prezesa Zarządu o powołanie biegłego.
 6. Do zadań Sekretarza Komisji należy w szczególności:
  1. sporządzanie protokołu z postępowania przetargowego,
  2. przygotowanie informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotu zamówienia,
  3. przygotowanie informacji z otwarcia ofert,
  4. przygotowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
  5. przygotowanie informacji o udzieleniu zamówienia.
 7. Komisja kończy pracę w danym postępowaniu w dniu podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

Zaktualizowano: 2021-04-30

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki