Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oczyszczalnia Ścieków

Czcionka:

Zleceniodawcą i inwestorem budowy oczyszczalni ścieków dla miasta Sandomierza był Urząd Miasta w Sandomierzu. Inwestycję zrealizowano w latach 1997/1998. Generalny wykonawca, to jest ,,Hydrobudowa - Rzeszów" S.A. w dniu 10.06.1998r. zgłosił inwestorowi uzyskanie efektu ekologicznego pracy oczyszczalni oraz gotowość przekazania obiektu do eksploatacji ciągłej.

Oddany do eksploatacji obiekt otrzymał nazwę Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu.

Począwszy od stycznia 2009 roku w wyniku likwidacji zakładu budżetowego "Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu" na podstawie Uchwały Rady Miasta Sandomierza nr XXVI/299/2008 Zakład Oczyszczania Ścieków wszedł w struktury organizacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. początkowo jako odrębny zakład a później w struktury Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Głównym celem funkcjonowania oczyszczalni ścieków i zbiorczego systemu kanalizacyjnego jest przyjmowanie i oczyszczanie ścieków komunalnych i ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi oraz utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej a począwszy od roku 2012 również utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej.

Aktualny stan techniczno - technologiczny oczyszczalni ścieków umożliwia biologiczne oczyszczenie maksymalnie 7500 m3 ścieków miejskich na dobę przy ładunku zanieczyszczeń BZT5 około 300 mgO2/dm3. Rezerwa terenowa umożliwia rozbudowę oczyszczalni do przepustowości 15000 m3/d.


Technologia oczyszczania ścieków

Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w Sandomierzu bazuje na dwustopniowej metodzie osadu czynnego, zapewniającej usuwanie związków organicznych oraz biogennych związków azotu i fosforu. Wyposażona jest w urządzenia do usuwania ze ścieków piasku i grubych zanieczyszczeń stałych oraz do odwadniania nadmiaru osadu czynnego i jego higienizacji.

Ścieki z terenu miasta Sandomierza i z części obszaru gminy Obrazów doprowadzane są grawitacyjnie kolektorem o średnicy 1 400 mm do komory zbiorczej. Komora zbiorcza przejmuje ścieki z terenu lewobrzeżnego i prawobrzeżnego Sandomierza. Za pośrednictwem tej komory ścieki można skierować poprzez koryta doprowadzające do budynku krat.

Oczyszczanie ścieków surowych z zanieczyszczeń pływających i wleczonych dokonuje się na kracie schodkowej. Wyłapywane z kratki są odwadniane i transportowane podajnikiem hydraulicznym do podstawionego pojemnika i przesypywane wapnem chlorowanym, a następnie wywożone na wysypisko śmieci.

Po oczyszczeniu na kratach, ścieki są doprowadzone do piaskownika w celu oddzielenia piasku. Wymogi obciążenia hydraulicznego spełnia w całości jeden z piaskowników, dwa pozostałe pełnią obecnie funkcję awaryjną. Ścieki z odwodnienia piasku na klasyfikatorze są kierowane do kanału otwartego ścieków surowych za budynkiem krat. Ścieki z pracującego piaskownika korytem wyposażonym w zwężkę Venturiego odprowadzone są do pompowni ścieków surowych, a stąd grawitacyjnie płyną do biologicznej oczyszczalni ścieków. Dodatkowo od węzła zasuwowo rozdzielczego wyprowadzony jest rurociąg DN 200 mm doprowadzający ścieki do zbiornika magazynowo-buforowego.

Część ścieków surowych w ilości ok. 700 m3 na dobę jest gromadzona w czasie napływu szczytowego w zbiorniku magazynowo - buforowym i później odprowadzana z niego za pośrednictwem pompowni ścieków surowych do bioreaktorów w okresie małego dopływu ścieków z miasta (pora nocna). W zbiorniku magazynowo - buforowym gromadzone są również ścieki dowożone do oczyszczalni taborem asenizacyjnym (po oczyszczeniu mechanicznym), w ilości około Q = 300 m3/d.

Biologiczne oczyszczanie napływających ścieków realizowane jest w zblokowanym obiekcie dwóch bioreaktorów. Każdy z bioreaktorów składa się z radialnego osadnika końcowego zblokowanego z pierścieniowo po obwodzie usytuowanymi komorami anaerobową, anoksyczną i aerobową, oraz przepompownią osadu nadmiernego i recyrkulowanego.

Komory anaerobowe, do których odprowadzane są ścieki surowe z pompowni poprzez komorę rozprężania i recyrkulowany osad z osadnika (za pomocą pomp zatapialnych) wyposażone są w mieszadło wolnoobrotowe zapewniające pełne wymieszanie zawartości komór.

W bioreaktorach przy udziale osadu czynnego zachodzą procesy biochemiczne i fizykochemiczne takie jak:

  • nitryfikacja,
  • denitryfikacja,
  • defosfatacja,
  • sedymentacja osadów,
  • usuwanie osadu nadmiernego zatrzymanego w osadniku,
  • recyrkulacja wewnętrzna ścieków z komory aerobowej do komory anoksycznej,
  • recyrkulacja osadu z osadnika do komory anaerobowej,
  • usuwanie osadu nadmiernego do dalszej przeróbki.

W osadnikach wtórnych radialnych, stanowiących integralną część bioreaktorów, następuje sklarowanie ścieków, a sedymentujący na dnie osad jest zgarniany do leja osadowego. Część osadu w sposób ciągły odprowadzana jest do pompowni i jako osad recyrkulowany zawrócony jest do komór anaerobowych. Natomiast osad nadmierny pompami kierowany jest do zbiornika operacyjnego osadu.

Ścieki oczyszczone z bioreaktorów odpływają grawitacyjnie korytem ułożonym na estakadzie do komory spadowej usytuowanej w nowym wale przeciwpowodziowym, skąd dwoma kanałami płyną do rzeki Wisły.

Grawitacyjne odprowadzenie ścieków jest możliwe do rzędnej w Wiśle 145,5 m n.p.m. Przy wyższych stanach wody w Wiśle ścieki zostają przepompowane przy użyciu pomp zainstalowanych w pompowni wód drenażowych do komory spadowej i dalej do rzeki Wisły.

Wody drenażowe z terenu całej oczyszczalni i deszczowe z części czystej odprowadzane są do rzeki Wisły za pomocą pompowni wód drenażowych przy stanach wody w Wiśle uniemożliwiających ich grawitacyjny odpływ.

Odcieki z mechanicznego odwadniania i zagęszczania osadu, wody porządkowe ze składowiska operacyjnego osadu, ścieki sanitarne z budynku techniczno-socjalnego są doprowadzane do pompowni ścieków własnych skąd przepompowane pompami do komory rozdzielczej ścieków surowych.

Do opróżnienia wozów asenizacyjnych na oczyszczalni służy zlewnia ścieków. Zlewnia wyposażona jest w hermetyczne urządzenie do usuwania ze ścieków skratek i piasku. Oczyszczone w sposób mechaniczny ścieki, łącznie ze ściekami z odwadniania placu rozładunkowego, spływają grawitacyjnie do komory czerpnej pompowni ścieków dowożonych, zlokalizowanej w części podziemnej, skąd pompami podawane są do zbiornika magazynowo - buforowego.

Oczyszczalnia ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. spełnia warunki wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Wisły zgodnie z udzielonym mu pozwoleniem wodnoprawnym przez Starostę Sandomierskiego w dniu 30.12.2005r. o następujących maksymalnych dopuszczalnych wartościach stężeń zanieczyszczeń:

 

Odczyn pH 6,5 - 9,0
BZT5 15 mgO2/dm3
ChZT 125 mgO2/dm3
Zawiesina ogólna 35 mg/dm3
Azot ogólny 15 mg N/dm3
Azot amonowy 10 mg NH4/dm3
Fosfor ogólny 2 mg P/dm3
Substancje ropopochodne 15 mg/dm3

 

 

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Pan Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1600

Wirtualny Cmentarz

Stan wodomierza

Faktura elektroniczna

Kalendarium

Czerwiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Zegar

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki