Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Oczyszczalnia ścieków

Zleceniodawcą i inwestorem budowy oczyszczalni ścieków dla miasta Sandomierza był Urząd Miasta w Sandomierzu. Inwestycję zrealizowano w latach 1997/1998. Generalny wykonawca, to jest ,,Hydrobudowa - Rzeszów" S.A. w dniu 10.06.1998r. zgłosił inwestorowi uzyskanie efektu ekologicznego pracy oczyszczalni oraz gotowość przekazania obiektu do eksploatacji.

Począwszy od stycznia 2009 roku w wyniku likwidacji zakładu budżetowego "Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu" na podstawie Uchwały Rady Miasta Sandomierza nr XXVI/299/2008 Zakład Oczyszczania Ścieków wszedł w struktury organizacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. początkowo jako odrębny zakład a później w struktury Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Celem funkcjonowania oczyszczalni ścieków i zbiorczego systemu kanalizacyjnego jest przyjmowanie oraz oczyszczanie ścieków komunalnych i ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi.

Aktualny stan techniczno - technologiczny oczyszczalni ścieków umożliwia biologiczne oczyszczenie maksymalnie 7500 m3 ścieków miejskich na dobę przy ładunku zanieczyszczeń BZT5 około 300 mgO2/dm3. Rezerwa terenowa umożliwia rozbudowę oczyszczalni do przepustowości 15000 m3/d.


Technologia oczyszczania ścieków

Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w Sandomierzu bazuje na dwustopniowej metodzie osadu czynnego, zapewniającej usuwanie związków organicznych oraz biogennych związków azotu i fosforu. Wyposażona jest w urządzenia do usuwania ze ścieków piasku i grubych zanieczyszczeń stałych oraz do odwadniania nadmiaru osadu czynnego i jego higienizacji.

Ścieki z terenu miasta Sandomierza i z części obszaru gminy Obrazów doprowadzane są grawitacyjnie kolektorem o średnicy 1 400 mm do komory zbiorczej. Komora zbiorcza przejmuje ścieki z terenu lewobrzeżnego i prawobrzeżnego Sandomierza. Za pośrednictwem tej komory ścieki można skierować poprzez koryta doprowadzające do budynku krat.

W budynku krat i separacji piasku znajdują się dwie kraty taśmowo – hakowe, dwie prasopłuczki skratek oraz separator piasku. Ścieki trafiają na pierwszą kratę o prześwicie 6mm, następnie są kierowane na drugą kratę o prześwicie 3mm. Praca krat uzależniona jest od poziomu ścieku przed i za kratą.

Po oczyszczeniu na kratach ścieki odprowadzane są kanałem do piaskownika (jednego z trzech) celem oddzielenia piasku. Pulpa piasku z leja piaskownika usuwana jest przy pomocy pompy zatapialnej do separatora piasku z płuczką, ustawionego w budynku krat i separacji pisku. W separatorze następuje oddzielenie części organicznych od piasku i przetransportowanie piasku na przyczepę ustawioną w budynku krat i separacji piasku.

Ścieki z pracującego piaskownika korytem odprowadzone są do pompowni ścieków surowych, a stąd grawitacyjnie płyną do biologicznej części oczyszczalni ścieków. Przed pompownią wyprowadzony jest rurociąg DN 300 doprowadzający ścieki ze zbiornika magazynowo-buforowego.

Biologiczne oczyszczanie napływających ścieków realizowane jest w zblokowanym obiekcie dwóch bioreaktorów. Każdy z bioreaktorów składa się z radialnego osadnika wtórnego zblokowanego z pierścieniowo po obwodzie usytuowanymi komorami anaerobową, anoksyczną i aerobową oraz przepompownią osadu nadmiernego i recyrkulowanego.

W bioreaktorach przy udziale osadu czynnego zachodzą procesy biochemiczne i fizykochemiczne takie jak:

  • nitryfikacja,
  • denitryfikacja,
  • defosfatacja,
  • sedymentacja osadów,
  • usuwanie osadu nadmiernego zatrzymanego w osadniku,
  • recyrkulacja wewnętrzna ścieków z komory aerobowej do komory anoksycznej,
  • recyrkulacja osadu z osadnika do komory anaerobowej,
  • usuwanie osadu nadmiernego do dalszej przeróbki.

W osadnikach wtórnych radialnych, stanowiących integralną część bioreaktorów, następuje sklarowanie ścieków, a sedymentujący na dnie osad jest zgarniany do leja osadowego. Część osadu odprowadzana jest pompami i jako osad recyrkulowany zawrócony jest do komór anaerobowych. Natomiast osad nadmierny pompami kierowany jest do zbiornika operacyjnego osadu.

Ścieki oczyszczone z bioreaktorów odpływają grawitacyjnie korytem ułożonym na estakadzie do komory spadowej usytuowanej w wale przeciwpowodziowym, skąd dwoma kanałami płyną do rzeki Wisły.

Grawitacyjne odprowadzenie ścieków jest możliwe do rzędnej w Wiśle 145,5 m n.p.m. Przy wyższych stanach wody w Wiśle ścieki zostają przepompowane przy użyciu pomp zainstalowanych w pompowni wód drenażowych do komory spadowej i dalej do rzeki Wisły.

Wody drenażowe z terenu całej oczyszczalni i deszczowe z części czystej odprowadzane są do rzeki Wisły za pomocą pompowni wód drenażowych przy stanach wody w Wiśle uniemożliwiających ich grawitacyjny odpływ.

Odcieki z mechanicznego odwadniania i zagęszczania osadu, wody porządkowe ze składowiska operacyjnego osadu, ścieki sanitarne z budynku techniczno-socjalnego są doprowadzane do pompowni ścieków własnych skąd przepompowane pompami do komory rozdzielczej ścieków surowych.

W zbiorniku magazynowo – buforowym są gromadzone ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Do opróżniania wozów asenizacyjnych zrealizowano na terenie oczyszczalni zlewnie ścieków wyposażoną w urządzenie firmy Huber do usuwania skratek i piasku. W okresie małego dopływu ścieków z miasta (w okresie nocnym) celem wyrównania ładunku ścieków dopływających do bioreaktorów ścieki znajdujące się w zbiorniku magazynowo – buforowym są z niego grawitacyjnie dozowane poprzez otwarcie zasuwy do pompowni ścieków surowych.

Oczyszczalnia ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. spełnia warunki wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Wisły zgodnie z udzielonym mu pozwoleniem wodnoprawnym przez Starostę Sandomierskiego w dniu 16.12.2015r. o następujących maksymalnych dopuszczalnych wartościach stężeń zanieczyszczeń:

 

BZT5 15 mgO2/dm3
ChZT 125 mgO2/dm3
Zawiesina ogólna 35 mg/dm3
Azot ogólny 15 mg N/dm3
Fosfor ogólny 2 mg P/dm3

 

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki