Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Oferta

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. w zakresie działalności kanalizacyjnej świadczy usługi w zakresie:

  • konserwacji i remontów sieci kanalizacyjnej,
  • budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej,
  • usługi specjalistycznym pojazdem ciśnieniowym WUKO (czyszczenie i przepychanie przewodów kanalizacyjnych),
  • udrażnianie sieci kanalizacyjnej sanitarnej i burzowej, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych,
  • usługi koparko - ładowarką Caterpillar.

W sprawie kosztów usług informacje udzielają upoważnieni pracownicy Zakładu.


Cennik ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Sandomierzu

Działając na podstawie § 6 ust. 1 tiret 2 Regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 1, z dnia 21 listopada 2016 r. Zarządu PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o., postanawia się co następuję:

§ 1


1. Z dniem 01.03.2017 r. wprowadza się ceny usług (netto) za przyjęciem 1m3 ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym w zależności od stopnia zanieczyszczenia ścieków.

2. Dla ścieków dowożonych, dla których jest mierzony wskaźnik chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) ceny określa Tab. 1.

Tab. 1

Wartość ChZT (mgO2/dm3) Cena netto w (zł/m3)
do 1500 6,00
od 1501 do 6000 8,50
6001 - 12000 12,00
12001 i powyżej 19,00

 

*Uwaga:

 

  • Dla ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Sandomierz wskaźnika ChZT się nie mierzy o ile ilość pobranej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza równoważy się z ilością dostarczonych do oczyszczalni ścieków. W przypadku występowania znaczących różnica pomiędzy ilością pobranej wody i dostarczonych ścieków w danym okresie rozliczeniowym będzie stosowana cena zgodnie z Tab. 1.
  • Dla ścieków pochodzących z przenośnych toalet wskaźnika (ChZT) się nie mierzy.

§ 2

1. Wartość wskaźnika ChZT ścieków dowożonych będzie ustalana na podstawie uzyskanych wyników badań ChZT z losowo wybranej próbki ścieków dowożonych, pobranych w danym okresiem od dostawcy ścieków w punkcie zlewnym obiektu oczyszczalni ścieków. Wyznaczona w ten sposób wartość, będzie podstawą rozliczenia ceny za dostarczone ścieki zgodnie z cennikiem.

2. Badania próbek ścieków dowożonych będą prowadzone bezpłatnie w okresie rozliczeniowym dla dostawcy ścieków w laboratorium chemicznym oczyszczalni ścieków.

3. Częstotliwość poboru próbek w celu ustalenia wartości ChZT w ściekach, ustala laboratorium oczyszczalni ścieków.


 

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki