Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

O Zakładzie

Obecnie miasto Sandomierz zaopatrywane jest w wodę z ujęcia "Romanówka", gdzie wydobywana jest woda podziemna z poziomu trzeciorzędowo-jurajskiego. Ujęcie to zlokalizowane jest w odległości około 14 km od granic miasta w kierunku północnym. Studnie głębinowe położone są na gruntach wsi: Romanówka, Garbów, Prusy, Pisary, Wyspa, Wygoda i Józefków w gminach Zawichost, Dwikozy i Ożarów. eksploatacja ujęcia rozpoczęła się w roku 1976.

Użytkownikiem ujęcia wody podziemnej "Romanówka" jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu. z ujęcia "Romanówka" zaopatrywane jest w wodę miasto Sandomierz oraz wsie położone na terenie gmin: Dwikozy (Gałkowice, Buczek, Czermin, Kogutki, Jaroszówka, Wyspa, Kichary Stare, Kamień Łukawski), Wilczyce (Gałkowice-ocin, Łukawa Rządowa, Łukawa Kościelna, Łukawa Zakrzacze, Kolonia Wilczyce, Bugaj, Przezwody, Daromin, Wysiadłów, Ocinek, Radoszki, Dacharzów), Ożarów (Sobótka), Obrazów (Chwałki, Lenarczyce, Żurawica, Wierzbiny), Samborzec (Milczany, Kobierniki), Gorzyce (Trześń).

Pobór wody ze studni głębinowych zlokalizowanych na terenie ujęcia wody podziemnej ,,Romanówka" odbywa się przy pomocy pomp głębinowych zamontowanych w studniach i sterowanych ze stacji wodociągowej położonej w miejscowości Romanówka.

Woda ze studni głębinowych podawana jest rurociągami tłocznymi do rurociągu zbiorczego o średnicy O 500 mm, którym woda dopływa do 2 zbiorników wodnych o pojemności V = 3000 m3 każdy, położonych na terenie stacji hydroforowej w Sandomierzu. Ze zbiorników woda za pomocą zestawu hydroforowego podawana jest do miejskiej sieci wodociągowej. Na trasie rurociągu dosyłowego Ø 500 mm z Romanówki do Sandomierza znajdują się 3 hydrofornie strefowe zaopatrujące w wodę wodociągi wiejskie.

Średni pobór wody w Sandomierzu w ciągu ostatnich 4 lat wynosił od 220 do 230 m3/h, natomiast zasoby eksploatacyjne "Romanówki" wynikające z pozwolenia wodnoprawnego wynoszą 480 m3 /h. Wynika z tego, iż ujęcie wody w Romanówce w pełni zaspokaja potrzeby miasta i ościennych miejscowości.

Na ujęciu wody dla miasta Sandomierza zlokalizowanym w rejonie miejscowości Romanówka jest 11 odwiertów sprawnych technicznie, w tym 9 studni jest podłączonych do eksploatacji, a dwa odwierty stanowią rezerwę.

Jakość wydobywanej i podawanej do miejskiej sieci wodociągowej wody odpowiada wszystkim wymogom, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Stały rozwój systemu wodociągowego i zwiększanie się liczby odbiorców wody wodociągowej wymusiły rozbudowę systemu odbioru ścieków sanitarnych a przede wszystkim ich oczyszczanie. W roku 1998 oddana zostaje do użytku miejska oczyszczalnia ścieków. Milowym krokiem w dziedzinie rozwoju sieci kanalizacyjnej była inwestycja polegająca na skanalizowaniu wszystkich dzielnic Sandomierza zlokalizowanych po prawej stronie brzegu rzeki Wisły. System kanalizacji ciśnieniowej powstaje tu w latach 2004 - 2005.

Obecnie długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz deszczowej wynosi około 175 km (według stanu na koniec 2014r.). Sieci kanalizacyjne oraz urządzenia kanalizacyjne są stale rozbudowywane.

W okresie ponad pięćdziesięciolecia istnienia Przedsiębiorstwa, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji kierowali kolejno: Józef Lulek, Andrzej Władysław Zając, Szymon Domański, Adam Bodura, Jerzy Walczyna, Marek Pacholczak, Andrzej Kwiecień, Kazimierz Stolarski oraz Tomasz Przyłucki.

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki