Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Status prawny

STATUS PRAWNY

Forma organizacyjno-prawna

Od dnia 1.07.1997 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. funkcjonuje jako jednoosobowa spółka Gminy Sandomierz. Spółka działa na podstawie Umowy Spółki z dnia 1.07.1997 roku.

Organami spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem Spółki i do jego kompetencji należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych oraz umową spółki a w szczególności:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 2. Podejmowanie uchwał o wyłączeniu zysku od podziału, podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
 3. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa użytkowania,
 4. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub utworzeniu innej spółki,
 5. Ustalanie wysokości i terminów dopłat,
 6. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 7. Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 8. Podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów,
 9. Wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania,
 10. Wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
 11. Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
 12. Tworzenie funduszy celowych,
 13. Zmiana umowy Spółki,
 14. Uchwalanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
 15. Inne sprawy wniesione do porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

 1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 2. Nadzorowanie wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 3. Dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
 4. Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 5. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów, w tym umów o pracę,
 6. Uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
 7. Opiniowanie projektów zmian umowy Spółki wnoszonych przez Zarząd,
 8. Opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki,
 9. Uchwalanie rocznych planów działalności Spółki,
 10. Wyrażanie zgody na ustanowienie prokury,
 11. Ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 12. Rozpatrywanie innych spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej przez Zarząd.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone kodeksem spółek handlowych lub umową Spółki (wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej). Zarząd jest uprawniony między innymi do:

 1. Powoływania pełnomocników,
 2. Składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
 3. Zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Spółki.

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki