Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Ocena okresowa za 2020 rok

OCENA OKRESOWA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Sandomierz,
zaopatrującego w wodę miasto Sandomierz oraz gminy:
Dwikozy, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Gorzyce, Ożarów
za 2020 r.

 

Działając na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 pkt. 1, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (z 2020 r., po. 2028 z późn. zm.), § 22 ust. 1 pkt od 1 do 3, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody oraz w oparciu o sprawozdania z badań laboratoryjnych przeprowadzonych w 2020 r., z wodociągu Sandomierz, administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu, ul. Przemysłowa 12 - jednostkę organizacyjną Gminy Sandomierz, służącego do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającego wodę z ujęcia podziemnego "Romanówka", studnie głębionowe zlokalizowane w miejscowościach: Romanówka, Garbów, Prusy, Pisary, Wyspa, Wygoda i Józefków w gminach Zawichost, Dwikozy, Ożarów, dokonał oceny okresowej jakości wody przeznaczonej do spożycia, w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczone do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i

s t w i e r d z i ł

woda z wodociągu Sandomierz spełnia wymagania określone w załącznikach
nr 1 - 4 do w/w rozporządzenia

U z a s a d n i e n i e

Państwowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadzi stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w wodociągu Sandomierz zaopatrującego w wodę Sandomierz oraz miejscowości w gminach Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce, Gorzyce, Ożarów.
Wyniki badań analitycznych dotyczą wytypowanych zanieczyszczeń, uważanych za wskażnikowe lub szkodliwe.
Czynności związane z pobieraniem próbek wody wykonują upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pracownicy, przeszkoleni w zakresie technik pobierania próbek oraz przeszkoleni próbkobiercy reprezentujący Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu.
Badania jakości wodydo spożycia zostały przeprowadzone przez laboratoria posiadające akredytację, tj.: Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu, Dział Laboratoryjny Oddział Badań Higieny Środowiska Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie tj. Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie Laboratorium Higieny Komunalnej oraz Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu Laboratorium Higieny Komunalnej.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. - administrator wodociągu Sandomierz, w 2020 r. prowadziło systematyczną kontrolę wewnętrzną jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscach i z częstotliwością uzgodnioną z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu. Pobieranie próbek wody dokonywano w wytypowanych punktach zgodnie z ustalonym harmonogramem.

ZAŁĄCZNIKI:

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki