Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

Jakość wody

Standardy jakościowe usług

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład Wodociągów realizuje zadania określone:

  • w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
  • umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz w rozporządzeniach ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Bieżące analizy jakości wody i prowadzone są przez Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

Dla poprawy jakości obsługi lientów wydzielono organizacyjnie dwa stanowiska pracy w biurze obsługi klientów, gdzie pracownicy maj ą bezpośredni kontakt z klientami,zajmują się wnioskami, skargami i pozostałymi sprawami wnoszonymi przez poszczególnych usługobiorców.


Wyniki badań wody przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu.

Wyniki badania wody Nr OLT.LHK.9052.1.117.2019 przeprowadzone przez WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ W RZESZOWIE ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, tel. centrala: (17) 852-21-11. ODDZIAŁ LABORATORYJNY W TARNOBRZEGU.

Nazwa klienta: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Adres: ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz
Badany obiekt: woda do spożycia przez ludzi
Miejsce: wodociąg w Sandomierzu, Restauracja "Dwa Okna" w Sandomierzu, ul. Rynek 5
Próba pobrana i dostarczona przez: pracownika WSSE w Rzeszowie
Data pobrania / przyjęcia próbki do laboratorium: 19.08.2019
Badanie rozpoczęto: 19.08.2019
Badanie zakończono: 22.08.2019
Data sporządzenia sprawozdania z badań: 23.08.2019

 


 

Sprawozdanie z badań nr OLR.LHK.9052.2.815.2019

Nazwa i adres Klienta: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., 27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 12
Dotyczy zlecenia z dnia: 2019-08-19
Miejsce pobrania próbki: wodociąg Sandomierz, Restauracja "Dwa Okna", Sandomierzu ul. Rynek 5
Kod próbki: HK/R/S-1021/19
Cel badania: określenie przydatności wody do spożycia (obszar regulowany prawnie)
Badany obiekt: woda przeznaczona do spożycia
Badane cechy: wskaźniki z zakresu monitoringu parametrów grupy B - azotany, azotyny, chlorki, OWO, fluorki, cyjanki, siarczany, fluorki, metale, WWA, benzen, Σ pestycydów, Σ THM, 1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu.
Liczba próbek: 1
Data pobrania: 2019-08-19
Data dostarczenia: 2019-08-20
Badanie rozpoczęto: 2019-08-20
Badanie zakończono: 2019-09-04
Próbka została pobrana i dostarczona przez: pracownika WSSE Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu.
Dokument dotyczący pobrania próbek: PN-ISO 5667-5:2017-10
Stan próbki w chwili przyjęcia: próbka przydatna do badania
Data sporządzenia sprawozdania: 2019-09-05

 

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Jak segregować odpady

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki