Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie

O Zakładzie

Działalność Zakładu Oczyszczania Miasta sięga lat pięćdziesiątych. Początkowo  był to zakład, który funkcjonował jako samodzielne Przedsiębiorstwo. Działał na podstawie umowy zawartej z Prezydium Rady Narodowej w Sandomierzu. W tym okresie powierzchnia ulic i placów objętych oczyszczaniem wynosiła 14000 m2, a zakresem wywozu nieczystości stałych i płynnych objętych było 16 prywatnych posesji. Jednak z powodu prymitywnego sprzętu będącego w dyspozycji Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta - oczyszczanie miasta było powierzchowne i niewystarczające.

W roku 1956 utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, w ramach którego funkcjonował Zakład Oczyszczania Miasta. Do zakresu działalności Przedsiębiorstwa i Zakładu należało między innymi oczyszczanie miasta, na które w projekcie budżetu na 1956 r. przeznaczono 35000 zł. Kwotą tą opłacono rachunki Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za usługi usuwania nieczystości stałych z ulic i placów administrowanych przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sandomierzu. Sprzątanie ulic odbywało się codziennie między innymi ze względu na charakter miasta, które było centralnym ośrodkiem zaopatrzenia ludności wiejskiej w artykuły gospodarstwa domowego wszelkiego rodzaju. Zwiększona częstotliwość przyjazdów do miasta dużej ilości furmanek, szczególnie w dni targowe, utrudniała utrzymanie należytej czystości ulic i placów. W roku 1956 z terenu miasta ilość wywożonych nieczystości stałych wynosiła 1215 m3, a nieczystości płynnych - 1205 m3. Zakład Oczyszczania Miasta dysponował wówczas taborem składającym się z trzech par koni, jednego beczkowozu do wywozu nieczystości płynnych, jednego wozu ogumionego i jednej platformy, która ze względu na wadliwą konstrukcję była nieprzydatna. W celu sprawniejszego wykonania usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych poczyniono starania u "władz nadrzędnych" o pozyskanie dodatkowych środków na zwiększenie taboru o jeden wóz konny i jeden samochód ciężarowy.

Wraz z rozwojem technicznym i zwiększającą się rozbudową miasta Sandomierza zwiększyła się powierzchnia ulic objętych sprzątaniem oraz zwiększało się zapotrzebowanie na wywóz nieczystości stałych i płynnych. W roku 1957 Miejska Rada Narodowa postanowiła zobowiązać Zakład Oczyszczania Miasta do oczyszczania ulic: 1 Maja, Zamkowej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Mickiewicza, Skopenki, Długosza, Kościuszki, Rynek, Mały Rynek, Wąskiej, Oleśnickich, Żydowskiej.

Działalność ZOM w latach 60-tych obejmowała również "Akcję Zima", czyli zimowe utrzymanie dróg i chodników. Miasto było wówczas podzielone na dwie części tj. prawobrzeżną i lewobrzeżną. W dyspozycji Zakładu podczas akcji zimowych było 17 pracowników. Na wypadek znacznych opadów śniegu i zamieci stworzono ekipę awaryjną składającą się z 16 ludzi. Główne ulice miasta w tamtym okresie odśnieżane były przez miejscowe zakłady pracy, a pozostała część ulic pozostawała w utrzymaniu Zakładu Oczyszczania Miasta. Prace przy oczyszczaniu miasta wykonywano zgodnie z zaleceniami Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Stworzono również plan miasta Sandomierza, na którym zaznaczono wszystkie punkty rozmieszczenia pojemników na śmieci oraz składowiska piasku do posypywania chodników i ulic podczas zimy. Do dyspozycji ekip roboczych Zakład Oczyszczania Miasta miał samochód z zamontowaną na nim piaskarką i pług odśnieżny. Do dyspozycji brygad roboczych było również: 30 łopat, 15 kilofów, 10 spycharek i 15 dziabarek. Zapas piasku na "akcję zima" wynosił wówczas 300 m3, a soli 3 tony. Oczyszczaniem ulic przelotowych miasta ze śniegu i lodu zajmowały się wspólnie dwa organy to jest: Zakład Oczyszczania Miasta i Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych.

Na dzień dzisiejszy Zakład Oczyszczania Miasta  prowadzi działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych na terenie 2 gmin to jest: Sandomierza i Wilczyc, a obsługuje tą działalnością ponad 30 000 mieszkańców. Usługi te świadczone są w oparciu o Ustawę o odpadach z dn. 27.04.2001 r. z późniejszymi zmianami, Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13.09.1996 r. z późniejszymi zmianami oraz Wpis do Działalności Regulowanej. Podstawą dla organizacji lokalnych systemów zbiórki odpadów są Uchwały Rady Miasta i Gminy dotyczące utrzymania czystości i porządku w konkretnej gminie. Zakład jako jeden z pierwszych na terenie byłego województwa tarnobrzeskiego zaczął prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Papier, plastik i szkło odbierane są "u źródła", to znaczy bezpośrednio z posesji prywatnych zarówno z terenu miasta Sandomierza, jak i z terenu gmin, przy użyciu systemu workowego. Na terenie miasta oprócz zbiórki "u źródła" rozstawione jest 55 pojemników 1100 litrowych na segregowane odpady, jak również pojemniki typu "dzwon" w ilości 60 kompletów oraz 15 sztuk kontenerów trójdzielnych. Pojemniki na segregowane odpady rozstawione są przy każdej placówce oświatowej oraz przy instytucjach użyteczności publicznej. Zakład stara się dotrzeć do wszystkich mieszkańców oraz instytucji. W obecnej chwili tabor zakładu składa się z 36 jednostek. Są to głównie pojazdy specjalistyczne. Pojazdy te od 2000 roku są sukcesywnie wymieniane tak, aby ulepszyć pracę Zakładu i sprostać coraz większym wymaganiom rynku.

W roku 2014 Zakład Usług Komunalnych i Zakład Zieleni został włączony w struktury Zakładu Oczyszczania Miasta i powstał nowy zakład o nazwie Zakład Oczyszczania i Usług Komunalnych pod kierownictwem Marka Fajfra. Następnie w 2015 r. wyłączono ze struktur ZOiUK sam Zakład Usług Komunalnych i włączono w jego struktury Zakład Zieleni. W ten sposób powstał Zakład Oczyszczania Miasta oraz wydzielony Zakład Zieleni i Usług Komunalnych.

Zakład Oczyszczania Miasta oprócz swojej podstawowej działalności, to jest wywozu nieczystości stałych, płynnych prowadzi sezonową działalność polegającą na zimowym utrzymaniu dróg i chodników. Tabor wykorzystywany do prowadzenia tej działalności jest wystarczający na potrzeby miasta i innych zamawiających. Zakład w okresie zimowego utrzymania dróg dysponuje następującym sprzętem: jedna piaskarka na podwoziu Jelcz 317, trzema piaskarko-solarkami na podwoziu Man i Volvo oraz trzema ciągnikami New Holland, Lamborghini oraz Kioti.

Obecnie w Zakładzie zatrudnionych jest 52 osoby, w tym pracowników produkcyjnych 43 osoby. Funkcję kierownika zakładu sprawuje Marek Fajfer. Zakład obsługuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00. Kontakt można uzyskać pod podanym numerem tel. (015) 832-33-12.

Prezes Zarządu dr Piotr Sołtyk
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
od godz. 1200 do 1300

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Zaktualizuj swoją umowę

Faktura elektroniczna

Faktura elektroniczna

Odbiór odpadów

Jak segregować odpady

Wirtualny Cmentarz

Cmentarz Komunalny w Sandomierzu

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki